Kaitsepolitseiameti muud ülesanded

Komisjonid

 • Riikliku lennundusjulgestuse koostöö koordineerimiseks ja tõhustamiseks on majandus- ja kommunikatsiooniminister moodustanud lennundusjulgestuse küsimustes nõuandva komisjoni. Sellesse kuuluvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Välisministeeriumi, Siseministeeriumi, Lennuameti, Kaitsepolitseiameti, Maksu- ja Tolliameti, Piirivalveameti, Politseiameti ning Päästeameti esindajad.
 • Lõhkematerjali käitlemiseks on Tehnilise Järelevalve Ameti juurde valitsusasutuste esindajatest moodustatud komisjon, kelle ülesanded on käitlemisloa andmine, muutmine, kehtivuse peatamine ja pikendamine ning käitlemisloa kehtetuks tunnistamine. Komisjoni kuuluvad Politseiameti, Päästeameti, Kaitsepolitseiameti, Kaitsejõudude Peastaabi ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad.
 • Strateegilise kauba komisjon on moodustatud Välisministeeriumi juures ning see täidab talle seaduse, muude õigusaktide ja välislepingutega pandud ülesandeid. Komisjoni kuuluvad Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kaitsepolitseiameti, Julgestuspolitsei ning Maksu- ja Tolliameti esindajad

Järelevalve

 • Kaitsepolitseiamet teeb järelevalvet hädaolukorra seaduse § 41 (suure rünnakuriskiga objekt) ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmise üle.
 • Strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalvet teevad Kaitsepolitseiamet, politseiprefektuur ning Maksu- ja Tolliamet oma pädevuse piires lõppkasutuse järelevalve dokumentide alusel. Kaitsepolitseiamet valvab strateegilise kauba seaduses märgitud sõjalise kaubaga seotud teenuse järele

Väärtegude kohtuväline menetleja

 • Hädaolukorra seaduse §-is 53 (suure rünnakuriskiga objekti füüsilise kaitse nõuete rikkumine),
 • elektroonilise side seaduse §-ides 185 (jälitus- ja julgeolekuasutusele teabe andmise ning sidevõrgule juurdepääsu võimaldamise kohustuse rikkumine) ja 186 (teostamise ja eraelu puutumatuse õiguse piiramise ning sõnumi saladuse õiguse piiramise toimingu andmete saladuses hoidmise kohustuse rikkumine).

Muu

 • Kaitsepolitseiameti ülesandeks on vastavalt oma pädevusele õhusõiduki ja lennuohutusvastaste ründejuhtude ennetamine ja tõkestamine.
 • Kaitsepolitseiamet koostöös teiste asutustega lahendab hädaolukorda taktikalisel tasandil terrorikuriteo puhul.
 • Kaitsepolitseiamet on Prümi lepingu kohaselt terrorismivastase võitluse kontaktpunkt.
 • Kaitsepolitseiamet on politseiteenistuses eriasutus, kellel on riigisisese õiguse kohaselt õigus saada ja kes kogub igasugust asjakohast teavet eeluurimise kohta, mida EL-i liikmesriigi õiguskaitseorganid viivad läbi seoses terroriaktidega, ja kes teeb selles osas koostööd Europoliga.